معرفی به دوستان نحوه پرداخت راهنمای آزمون ثبت نام

این تست از طرف سازمان سنجش حذف شده است.

جواب : گزینه «» صحیح می باشد.