معرفی به دوستان نحوه پرداخت راهنمای آزمون ثبت نام

۴- در کدام عبارت غلط املایی وجود دارد؟

1) من واثقم که اگر تفحّص بسزا رود از غضب ملک مسلّم مانم.

2) برائت ساحت و فرط مناصحت و صدق اشارت و برکت دیدار من معلوم خواهد شد.

3) اگر از روی دین و همیّت کوششی پیوسته آید برکات و ثواب های آن را نهایت صورت نبندد.

4) در سر این استبداد و اصرار شوی و از این زرق و شعوذه وقتی پشیمان گردی که بیش سود ندارد.


برای مشاهده جواب ادامه مطلب را کلیک نمایید

جواب: گزینه «3» صحیح می باشد.