معرفی به دوستان نحوه پرداخت راهنمای آزمون ثبت نام

۲- معنی واژه های « مطلق، مُغ، هماورد، نهفت»، به ترتیب کدام است؟

1) آزاد - پیرو - همرزم - پوشیده

2) کامل - زردشتی - حریف - پناهگاه

3) رها شده - زردشتی - رقیب - پناهگاه

4) رها شده - پیرو - رفیق - پنهانی


برای مشاهده جواب ادامه مطلب را کلیک نمایید.

جواب : گزینه « 3 » صحیح می باشد.