معرفی به دوستان نحوه پرداخت راهنمای آزمون ثبت نام

۱- معنی واژه های « شولا، صلازدن، زاویه، شگون »، به ترتیب کدام است؟

1) ازار - آواز دادن - شاه نشین - خجسته

2) خرقه - آواز دادن - شاه نشین - میمنت

3) قبا - صدا کردن - گوشه - خوش یمن

4) عبا - صدا کردن - محل اطعام فقرا - یمین


برای مشاهده جواب ادامه مطلب را کلیک نمایید.

جواب : گزینه «2» صحیح می باشد.