معرفی به دوستان نحوه پرداخت راهنمای آزمون ثبت نام

دانلود کتاب ستارگان ، زمین و زندگی

دانلود کتاب ستارگان ، زمین و زندگی

دانلود متن کتاب ستارگان ، زمین و زندگی - از کجا آمده ایم؟ به کجا می رویم؟

نوشته دکتر علی افضل صمدی - پیرامون : آشنایی با قوانین حاکم بر طبیعت - نیروهای چهار گانه - جاذبه عمومی - نسبیت خاص و مکانیک کوانتومی - نسبیت عام - نمایشنامه خلقت - آتش نخستین یا انفجار بزرگ - تولد و مرگ ستارگان - غول سرخ - کوتوله سفید - سیاهچاله ها - احتمال وجود زندگی در کیهان - مبدا زندگی - مبدا انسان - به کجا میرویم؟

دانلود متن کتاب ستارگان ، زمین و زندگی  - از کجا آمده ایم ؟ به کجا می رویم ؟


نوشته : دکتر علی افضل صمدی

نوع انتشار : PDF
حجم بخش اول کتاب :  2.6MB  
تعداد صفحات : 170
حجم بخش دوم کتاب :  3.4MB  
تعداد صفحات : 218

وب سایت نگارنده :

http://ali.afzal.samadi.free.fr

پست الکترونیک :

alialzalsamadi@yahoo.fr

 


دانلود بخش اول کتاب :


دانلود بخش دوم کتاب :


خلاصه ای از عناوین فصول :

بخش اول : آشنایی با قوانین حاکم بر طبیعت - نیروهای چهار گانه - جاذبه عمومی - نسبیت خاص و مکانیک کوانتومی - نسبیت عام - نمایشنامه خلقت - آتش نخستین یا انفجار بزرگ - تولد و مرگ ستارگان - غول سرخ - کوتوله سفید - سیاهچاله ها

بخش دوم : احتمال وجود زندگی در کیهان - مبدا زندگی - مبدا انسان - به کجا میرویم ؟

منبع : هوپا